Procedury COVID 19

Procedury bezpieczeństwa na terenie Szkoły Podstawowej im. Tadeusz Kościuszki w Górkach Wielkich w okresie pandemii Covid-19 obowiązujące od 01.09.2021.

         §1.

Zadania administracyjne szkoły

 1. Sprawy administracyjne adresowane do dyrektora, rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego należy kierować do sekretariatu szkoły w formie elektronicznej na adres sekretariat@spgorki.net , poprzez dziennik elektroniczny, można kontaktować się telefonicznie pod numer 338539278 lub bezpośrednio po telefonicznym uzgodnieniu tematu sprawy, czasu i miejsca załatwienia jej w szkole.
 2. Dyrektor kontaktuje się z rodzicami i interesantami zdalnie, korzystając z poczty elektronicznej: dyrektor@spgorki.net, dziennika elektronicznego lub telefonicznie pod numerem 338539278, a także bezpośrednio po wcześniejszym ustaleniu terminu i miejsca spotkania.

          §2.

Organizacja działalności dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej

 1. W szkole mogą przebywać osoby, u których nie ma widocznych objawów choroby wskazującej na infekcję dróg oddechowych oraz gdy nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.
 2. O ile to możliwe, zaleca się ograniczenie korzystania z transportu publicznego na rzecz pojazdów prywatnych, przemieszczania się pieszo oraz środkami indywidualnymi z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
 3. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nich obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.
 4. Na teren szkoły poza uczniami i pracownikami szkoły mogą wchodzić wyłącznie rodzice i opiekunowie uczniów oraz osoby, których wejście zostało wcześniej uzgodnione w sekretariacie szkoły.
 5. Rozpoczęcie roku będzie realizowane jako uroczystość wspólna wyłącznie dla oddziałów przedszkolnych i klas 1. Pozostali uczniowie przywitają rok szkolny wraz z wychowawcami w salach lekcyjnych według poniższego harmonogramu:

8.00 – klasy 5, 6, 7, 8 – uczniowie wchodzą do szkoły przez szatnię i udają się w maseczkach do swoich sal:

5a – s. 13                     6a – s. 39                     7a – s. 12                     8a - 38

5b – s. 37                     6b – s. 23                     7b – s. 11                     8b - 16

5c – s. 01                                                          7c – s. 20                     8c - 24

                                                                                                              8d – 22

8.30 – oddziały przedszkolne – spotkanie rozpocznie się w hali sportowej (wejście do hali z tyłu budynku przez parking dla pracowników szkoły)

 

9.00 – klasy 2,3,4 – uczniowie wchodzą do szkoły przez szatnię i udają się w maseczkach do swoich sal

2a – s. 26                                 3a – s. 19                     4a – s. 36 (K. Zowada)

2b – s. 28                                 3b – s. 18                     4b – s. 35 (M. Nalepa)

2c – s. 27                                 3c – s. 25                     4c – s. 21 (A. Hubczyk)

 

9.30 – klasy 1– spotkanie rozpocznie się w hali sportowej (wejście do hali z tyłu budynku przez parking dla pracowników szkoły).

1a - s. 26 (M. Gawlas) 1b- s. (26) 27 (B. Bury)            1c- s. 28 (K. Holisz)    

1 września do budynku szkoły oprócz uczniów i pracowników szkoły mogą wejść tylko rodzice dzieci z oddziałów przedszkolnych i rodzice uczniów klas 1 według zasady – 1 dziecko z jednym rodzicem.

Wszystkich uczniów i rodziców wchodzących do budynku szkoły obowiązuje maseczka i dezynfekcja rąk lub rękawiczki ochronne.

 1. Od 2 września na teren szkoły poza uczniami i pracownikami szkoły mogą wchodzić wyłącznie rodzice i opiekunowie uczniów oraz osoby, których wejście zostało wcześniej uzgodnione w sekretariacie szkoły.
 2. Każdy klasa przydzielona zostaje do swojej sali lekcyjnej, w której realizuje zajęcia edukacyjne.
 3. Na terenie szkoły oraz na stronie internetowej szkoły http://www.spgorki.net/ dostępne są plakaty informacyjne opracowane przez Ministerstwo Zdrowia zawierające pouczenia jak należy postępować w przypadku stwierdzenia objawów zakażenia, numery telefonów instytucji z którymi należy się kontaktować, a także wytyczne sanitarne dotyczące szkoły oraz komunikaty dotyczące organizacji pracy szkoły w czasie epidemii.
 4. Wzorem ubiegłego roku szkolnego, budynek został podzielony na trzy strefy (ucznia, rodzica, żywienia) i dla każdej z nich ustalono odrębny reżim sanitarny.
 5. W czasie zajęć szkolnych, bezpiecznymi środkami odkażającymi wycierane są poręcze, klamki, umywalki, baterie łazienkowe, toalety i podajniki do środków czystości.
 6. Przed posiłkami uczniowie obowiązkowo myją lub dezynfekują ręce.
 7. W sanitariatach dostępne są plakaty prezentujące prawidłowe mycie rąk.
 8. Po posiłkach bezpiecznymi środkami dezynfekującymi wycierane są blaty stołów.
 9. Po zakończeniu zajęć szkolnych, pomieszczenia szkolne i teren przynależący do szkoły sprzątają i dezynfekują wyznaczeni pracownicy obsługi.
 10. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności), należy odizolować ucznia w gabinecie higienistki lub w izolatorium hali sportowej, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły.
 11. Wychowawcy klas na bieżąco aktualizują w e-dzienniku dane kontaktowe rodziców/opiekunów zapewniając możliwość szybkiej komunikacji w przypadku zachorowania ucznia lub w przypadku stwierdzenia zakażenia w szkole.
 12. W zależności od poziomu zagrożenia epidemicznego zebrania z rodzicami mogą być prowadzone w formie zdalnej.

          §3.

Strefa rodzica

 1. Pomieszczenia, w których mogą przebywać rodzice i osoby postronne należą do strefy rodzica i oznaczone są piktogramami.
 2. Każda osoba wchodząca do budynku szkoły zobowiązana jest do zakrywania ust i nosa, zdezynfekowania rąk lub nałożenia jednorazowych rękawic ochronnych oraz zachowania 1,5 m dystansu w stosunku do osób przebywających w tym otoczeniu.
 3. Na teren szkoły może wejść tylko jeden opiekun ucznia i przebywać wyłącznie w strefie rodzica.
 4. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu.

 

          §4.

Strefa ucznia

 1. Pomieszczenia, w których przebywają uczniowie należą do strefy ucznia i oznaczone są piktogramami.
 2. W pomieszczeniach należących do strefy ucznia poza uczniami mogą przebywać wyłącznie nauczyciele, pracownicy obsługi i osoby wykonujące zadania zawodowe związane z procesem edukacyjnym na podstawie odrębnych przepisów.
 3. Uczniowie i nauczyciele w strefie ucznia mają obowiązek zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki.
 4. Po wyjściu z szatni uczniowie zobowiązani są zdezynfekować ręce w miejscu do tego wyznaczonym lub dokładnie umyć ręce.
 5. W strefie ucznia obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 6. Wyposażenie sal zajęć szkolnych dostosowane jest do wytycznych, a uczniowie mają przydzielone stałe miejsca przy stolikach siedząc w ławce z tą samą osobą.
 7. W salach lekcyjnych, w których zajęcia prowadzą różni nauczyciele należy zachować odległość co najmniej 1,5 m między stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów lub pozostawienie wolnej ławki w bezpośrednim sąsiedztwie stolika nauczyciela, a także w miarę możliwości należy ograniczyć przemieszczania się nauczyciela pomiędzy ławkami uczniów.
 8. W celu uniknięcia problemów z zapominaniem i gubieniem maseczek, zaleca się, aby były one opisane, a każdy uczeń miał w tornistrze zapasową maseczkę. W sytuacji braku maseczki pracownicy obsługi oraz nauczyciele powinni przekazać dziecku maseczkę z zasobów szkoły.
 9. W celu ograniczenia liczebności wychowanków, do opieki świetlicowej będą przyjmowane w pierwszej kolejności dzieci obojga rodziców pracujących, dzieci oczekujące na dowóz, jak również dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19.
 10. W salach lekcyjnych nie mogą znajdować się przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.
 11. Uczniowie w czasie przerw międzylekcyjnych przebywają w wyznaczonej części korytarza przy sali lekcyjnej, w której mają lekcje.
 12. Uczniowie posiadają własne przybory i podręczniki nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 13. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w miarę możliwości na powietrzu lub
  w sali gimnastycznej.
 14. Nauczyciele na godzinach wychowawczych omawiają z uczniami szczegółowe zasady profilaktyki zakażeń na podstawie obowiązujących procedur.
 15. W klasach nie należy organizować poczęstunków oraz wspólnej degustacji potraw. W trakcie przerw dzieci mogą indywidualnie spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki te mogą być przynoszone w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane.
 16. Należy wietrzyć sale oraz korytarze co najmniej raz na godzinę, w czasie zajęć i podczas przerwy, a także w miarę możliwości w dni wolne od zajęć.
 17. Zaleca się częste korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu w trakcie zajęć wychowania fizycznego i zajęć świetlicowych.

         §5.

Biblioteka, świetlica i zajęcia pozalekcyjne

 1. Uczniowie mogą korzystać z biblioteki szkolnej według obowiązującego regulaminu.
 2. W bibliotece jednocześnie może przebywać nie więcej niż 2, a w czytelni 3 uczniów.
 3. Wypożyczone książki, materiały edukacyjne i czasopisma przechodzą kwarantannę przed kolejnym wypożyczeniem.
 4. Zajęcia świetlicy szkolnej odbywają się z uwzględnieniem zasad sanitarnych obowiązujących w strefie ucznia.
 5. Szczegółowe warunki organizacyjne i sanitarne korzystania ze świetlicy szkolnej określa „Regulamin świetlicy szkolnej”.
 6. Zajęcia pozalekcyjne oraz zajęcia w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej realizowane są z uwzględnieniem zasad sanitarnych obowiązujących w strefie ucznia.

 

         §6.

Strefa żywienia.

 1. Pomieszczenia należące do kuchni oraz jadalnia należą do strefy żywienia i oznaczone są piktogramem.
 2. Pracownicy strefy żywienia nie mogą przebywać w strefie ucznia i strefie rodzica.
 3. Przy organizacji żywienia obowiązują dotychczasowe wymagania odnoszące się do zbiorowego żywienia dzieci i młodzieży a dodatkowo procedury szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników, a także podwyższone standardy obróbki produktów żywnościowych, dezynfekcji opakowań produktów i higieny stanowisk pracy.
 4. Obiady wydawane są wg zmianowego harmonogramu na 4 tury.
 5. W stołówce mogą przebywać wyłącznie uczniowie i nauczyciele korzystający z posiłków i nauczyciele wyznaczeni do opieki nad uczniami w stołówce.
 6. Uczniowie spożywają posiłki wyłącznie w wyznaczonych przez obsługę stolikach przyporządkowanych do poszczególnych klas.
 7. Przed wejściem do stołówki uczniowie myją lub dezynfekują ręce.
 8. Wyznaczeni pracownicy obsługi podają posiłki i odbierają naczynia, wycierają stoły
  po każdej zmianie spożywającej posiłki.§7.

Postanowienia końcowe

 

 1. Pracownik, u którego występują widoczne objawy infekcji dróg oddechowych nie jest dopuszczony do pracy, powinien pozostać w domu i skontaktować się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać poradę medyczną, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika.
 2. W przypadku podejrzenia zakażenia COViD-19 u pracownika szkoły obowiązuje procedura działania zgodnie z wytycznymi.
 3. W przypadku stwierdzenia zakażenia COVID-19 u osoby, która przebywała na terenie szkoły zastosowanie mają wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/koronawirus oraz www.gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 

Załączniki – instrukcje

 • mycia rąk

https://www.gov.pl/attachment/6ebc6f60-56aa-44ce-aa41-6976d450c2bd

 • dezynfekcji rąk

https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/

 • prawidłowego zdejmowania maseczki

https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/

 • prawidłowego zdejmowania rękawiczek

https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/

 • Czy wiesz że...

  Edukacja - to okres, w którym jesteś nauczany przez kogoś, kogo nie znasz, o czymś, czego nie chcesz wiedzieć.

  Gilbert Keith Chesterton

 • Czy wiesz że...

  Jedynym rozsądnym sposobem wychowania jest oddziaływanie własnym dobrym przykładem, a jeśli nie można inaczej - odstraszającym przykładem.

  Albert Einstein

 • Czy wiesz że...

  Kropla przebija kamień, upadając nie dwa razy, lecz często: tak człowiek staje się rozumny, czytając nie dwa razy, lecz często.

  Giordano Bruno

Script logo   StudioStrona.pl