Procedury COVID 19

 

Procedury bezpieczeństwa na terenie Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Górkach Wielkich w okresie pandemii Covid-19 obowiązujące od 01.09.2020 r.

 

  §1.

Zadania administracyjne szkoły

 1. Sprawy administracyjne adresowane do dyrektora, rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego należy kierować do sekretariatu szkoły w formie elektronicznej na adres sekretariat@spgorki.net, poprzez dziennik elektroniczny, platformę Office365 lub telefonicznie pod numer 338539278.
 2. Dyrektor kontaktuje się z rodzicami i interesantami zdalnie, korzystając z poczty elektronicznej: e-mail na adres dyrektor@spgorki.net, dziennika elektronicznego lub telefonicznie pod numerem 338539278.
 3. W sytuacjach wymagających osobistego kontaktu z dyrekcją lub pracownikiem szkoły, spotkanie odbywa się w strefie rodzica przy portierni /wejście główne do budynku/ po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym ustaleniu terminu spotkania.

   §2.

Organizacja działalności dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej

 1. Do szkoły mogą wejść wyłącznie osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 2. Rozpoczęcie roku będzie realizowane jako uroczystość wspólna wyłącznie dla oddziałów przedszkolnych i klas 1. Pozostali uczniowie przywitają rok szkolny wraz z wychowawcami w salach lekcyjnych według poniższego harmonogramu:

8.00 – klasy 5, 6, 7, 8 – uczniowie wchodzą do szkoły przez szatnię i udają się w maseczkach do swoich sal:

5a – s. 39                    6a – s. 12                    7a – s. 38                    8a - 35

5b – s. 23                    6b – s. 11                    7b – s. 16                    8b - 21

                                   6c – s. 20                    7c – s. 24                    8c - 1

                                                                       7d – s. 22

8.30 – oddziały przedszkolne – spotkanie rozpocznie się w hali sportowej (wejście do hali z tyłu budynku przez parking dla pracowników szkoły)

 

9.00 – klasy 2,3,4 – uczniowie wchodzą do szkoły przez szatnię i udają się w maseczkach do swoich sal

2a – s. 18                    3a – s. 27                    4a – s. 13

2b – s. 19                    3b – s. 26                    4b – s. 37

2c – s. 25                    3c – s. 28                    4c – s. 36

 

9.30 – klasy 1– spotkanie rozpocznie się w hali sportowej (wejście do hali z tyłu budynku przez parking dla pracowników szkoły)

 

1 września do budynku szkoły oprócz uczniów i pracowników szkoły mogą wejść tylko rodzice dzieci z oddziałów przedszkolnych i rodzice uczniów klas 1 według zasady – 1 dziecko z jednym rodzicem.

Wszystkich uczniów i rodziców wchodzących do budynku szkoły obowiązuje maseczka lub przyłbica i dezynfekcja rąk lub rękawiczki ochronne.

 1. Od 2 września na teren szkoły poza uczniami i pracownikami szkoły mogą wchodzić wyłącznie rodzice i opiekunowie uczniów oraz osoby, których wejście zostało wcześniej uzgodnione w sekretariacie szkoły.
 2. Przy wejściu do szkoły oraz na stronie internetowej szkoły http://www.spgorki.net/ dostępne są plakaty informacyjne opracowane przez Ministerstwo Zdrowia zawierające pouczenia, jak należy postępować w przypadku stwierdzenia objawów zakażenia, numery telefonów instytucji, z którymi należy się kontaktować, a także wytyczne sanitarne dotyczące szkoły oraz komunikaty dotyczące organizacji pracy szkoły w czasie epidemii.
 3. Budynek szkoły został podzielony na trzy strefy (strefa ucznia, strefa rodzica, strefa żywienia) i dla każdej z nich ustalono odrębny reżim sanitarny.
 4. W czasie zajęć szkolnych wzmożona jest częstotliwość mycia lub dezynfekcji bezpiecznymi środkami odkażającymi. Wycierane są poręcze, klamki, umywalki, baterie łazienkowe, toalety, podajniki i dyspensery do środków czystości.
 5. Przed posiłkami uczniowie obowiązkowo myją lub dezynfekują ręce.
 6. W sanitariatach dostępne są plakaty prezentujące prawidłowe mycie rąk.
 7. Po posiłkach bezpiecznymi środkami dezynfekującymi wycierane są blaty stołów.
 8. Po zakończeniu zajęć szkolnych pomieszczenia szkolne i teren przyległy do szkoły sprzątają i dezynfekują wyznaczeni pracownicy obsługi.
 9. Uczeń, u którego występują objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, jest izolowany w gabinecie higienistki, do czasu odebrania go przez rodziców/opiekunów.
 10. Wychowawcy klas aktualizują w e-dzienniku dane kontaktowe rodziców/opiekunów zapewniające szybką komunikację w przypadku zachorowania ucznia lub
  w przypadku stwierdzenia zakażenia w szkole.
 11. W zależności od poziomu zagrożenia epidemicznego zebrania i spotkania z rodzicami mogą być prowadzone w formie zdalnej.

 §3.

Strefa rodzica

 1. Pomieszczenia, w których mogą przebywać rodzice i osoby postronne należą do strefy rodzica i oznaczone są napisem „Strefa rodzica”.
 2. Rodzice i opiekunowie oraz wszystkie osoby wchodzące do budynku szkoły zobowiązane są do zakrywania ust i nosa, zdezynfekowania rąk lub nałożenia jednorazowych rękawic ochronnych.
 3. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić wyłącznie do strefy rodzica, zachowując zasady:
 • 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 • dystansu społecznego min. 1,5 m
 1. Zaleca się odbieranie dzieci na zewnątrz budynku przy wejściu, dlatego należy wspólnie z młodszymi dziećmi ćwiczyć samodzielną zmianę obuwia i ubrania w szatni.
 2. Szkoła posiada termometry bezdotykowe, dlatego w sytuacjach wyjątkowych dopuszcza się pomiar temperatury ciała osób wchodzących na teren budynku szkoły.

 §4.

Strefa ucznia

 1. Pomieszczenia, w których przebywają uczniowie należą do strefy ucznia i oznaczone są napisami – „Strefa ucznia”.
 2. W pomieszczeniach należących do strefy ucznia poza uczniami mogą przebywać wyłącznie nauczyciele, pracownicy obsługi, osoby wykonujące zlecone przez dyrekcję zadania.
 3. Uczniowie i nauczyciele podczas przerw międzylekcyjnych w strefie ucznia /korytarze, toalety/ mają obowiązek zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki, przyłbicy lub półprzyłbicy do momentu wejścia do sali lekcyjnej.
 4. Szkoła zapewnia środki do dezynfekcji rąk, jednakże uczniowie powinni posiadać swoje maseczki.
 5. W celu uniknięcia problemów z zapominaniem i gubieniem maseczek i przyłbic, zaleca się, aby były one opisane, a każdy uczeń miał w tornistrze zapasową maseczkę.
 6. W celu ograniczenia liczebności wychowanków, do opieki świetlicowej będą przyjmowane w pierwszej kolejności dzieci obojga rodziców pracujących, dzieci oczekujące na dowóz, jak również  dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19.
 7. Po przyjściu do szkoły uczniowie zobowiązani są zdezynfekować ręce w miejscu do tego wyznaczonym.
 8. W strefie ucznia obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 9. Wyposażenie sal zajęć szkolnych dostosowane jest do wytycznych, a uczniowie mają przydzielone stałe miejsca przy stolikach, siedząc w ławce z tą samą osobą.
 10. W salach lekcyjnych nie mogą znajdować się przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.
 11. Uczniowie w czasie przerw międzylekcyjnych przebywają w maseczkach w wyznaczonej części korytarza przy sali lekcyjnej, w której odbywają się zajęcia.
 12. Uczniowie posiadają własne przybory i podręczniki, nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 13. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w miarę możliwości na powietrzu.
 14. Nauczyciele na godzinach wychowawczych omawiają z uczniami szczegółowe zasady profilaktyki zakażeń na podstawie obowiązujących procedur.
 15. Sale lekcyjne i korytarze są wietrzone co najmniej raz na godzinę w czasie przerwy, a w miarę możliwości - także w czasie zajęć.
 16. Zostaje ograniczona do minimum ilość osób przebywających w szkole – w związku z tym nie będą realizowane występy zewnętrznych grup teatralnych, itp.
 17. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, jest zobowiązany odizolować ucznia w wyznaczonym miejscu – w izolatce, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).

 §5.

Agendy szkolne i zajęcia pozalekcyjne

 1. Uczniowie mogą korzystać z biblioteki szkolnej według obowiązującego regulaminu.
 2. W bibliotece jednocześnie może przebywać nie więcej niż 2, a w czytelni 2 uczniów.
 3. Wypożyczone książki, materiały edukacyjne i czasopisma przechodzą dwudniową kwarantannę przed kolejnym wypożyczeniem.
 4. Zajęcia świetlicy szkolnej odbywają się z uwzględnieniem zasad sanitarnych obowiązujących w strefie ucznia.
 5. Szczegółowe warunki organizacyjne i sanitarne korzystania ze świetlicy szkolnej określa „Regulamin świetlicy szkolnej”.
 6. Zajęcia z pomocy psychologiczno - pedagogicznej realizowane są z uwzględnieniem zasad sanitarnych obowiązujących w strefie ucznia.

 §6.

Strefa żywienia.

 1. Pomieszczenia należące do kuchni oraz jadalnia należą do strefy żywienia i oznaczone są napisem „Strefa żywienia”.
 2. Pracownicy strefy żywienia nie mogą przebywać w strefie ucznia i strefie rodzica.
 3. Intendent przyjmuje wpłaty w portierni przy wejściu głównym a w kolejnych miesiącach pod koniec 2020 roku zostaną przydzielone użytkownikom stołówki indywidualne konta do wpłat online.
 4. Wszystkie dodatki, takie jak cukier, wazoniki, serwetki czy sztućce w pojemniku zbiorczym zostają usunięte z obszaru sali jadalnej i są wydawane bezpośrednio przez obsługę.
 5. Przy organizacji żywienia obowiązują dotychczasowe wymagania odnoszące się do zbiorowego żywienia dzieci i młodzieży, a dodatkowo procedury szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników, a także podwyższone standardy obróbki produktów żywnościowych, dezynfekcji opakowań produktów i higieny stanowisk pracy.
 6. Obiady wydawane są według opracowanego harmonogramu zmianowego na 4 tury.
 7. W stołówce mogą przebywać wyłącznie uczniowie i pracownicy korzystający z posiłków oraz pracownicy wyznaczeni do opieki nad uczniami oraz do wykonywania zleconych zadań w stołówce.
 8. Przed wejściem do stołówki uczniowie myją lub dezynfekują ręce.
 9. Wyznaczeni pracownicy obsługi podają posiłki, odbierają naczynia i wycierają stoły
  po każdej zmianie spożywającej posiłki.

 §7.

Postanowienia końcowe

 

 1. Pracownik, u którego występują widoczne objawy infekcji dróg oddechowych nie jest dopuszczony do pracy.
 2. W przypadku podejrzenia zakażenia COViD-19 u pracownika szkoły obowiązuje procedura działania zgodnie z wytycznymi.
 3. W przypadku stwierdzenia zakażenia COVID-19 u osoby, która przebywała na terenie szkoły zastosowanie mają wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dostępne na stronie pl/web/koronawirus/oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 

 • Czy wiesz że...

  Edukacja - to okres, w którym jesteś nauczany przez kogoś, kogo nie znasz, o czymś, czego nie chcesz wiedzieć.

  Gilbert Keith Chesterton

 • Czy wiesz że...

  Jedynym rozsądnym sposobem wychowania jest oddziaływanie własnym dobrym przykładem, a jeśli nie można inaczej - odstraszającym przykładem.

  Albert Einstein

 • Czy wiesz że...

  Kropla przebija kamień, upadając nie dwa razy, lecz często: tak człowiek staje się rozumny, czytając nie dwa razy, lecz często.

  Giordano Bruno

Script logo   StudioStrona.pl