Konkurs na LOGO szkoły

Regulamin konkursu na LOGO Szkoły Podstawowej

im. Tadeusza Kościuszki w Górkach Wielkich

Organizator konkursu

Organizatorem konkursu na opracowanie logo szkoły jest Dyrektor Szkoły.


II.  Cel i przedmiot konkursu

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo) dla Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Górkach Wielkich. Logo wykorzystywane będzie przez szkołę do celów identyfikacyjnych, reklamowych, informacyjnych, korespondencyjnych, promocyjnych szkoły.

Konkurs trwa od dnia 29.11. 2019 r. do 14. 02.2020 r.

 

III.   Warunki uczestnictwa w konkursie

W konkursie mogą brać udział uczniowie, nauczyciele, rodzice i absolwenci.

Projekty konkursowe zgłaszane do konkursu muszą być pracami indywidualnymi i autorskimi. W przypadku uznania pracy za plagiat uczestnik zostaje zdyskwalifikowany.

Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w dalszej części regulaminu.

Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z bezpłatnym zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz Szkoły im. Tadeusza Kościuszki w Górkach Wielkich (przejście na szkołę praw autorskich dotyczy tylko projektu zwycięskiego).

Osoby składające zgłoszenie w ramach konkursu tym samym wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu.

O sprawach nieobjętych regulaminem decydują Organizatorzy.

Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją powyższych warunków.

 

IV.  Forma prezentacji pracy konkursowej

Projekt znaku graficznego (logo) powinien nadawać się do wszechstronnego wykorzystania: reklama, Internet, pisma, ulotki, dyplomy.

Pracę należy wykonać, korzystając z płaskich technik plastycznych lub grafiki komputerowej.

Prace należy złożyć w wersji papierowej lub w postaci wydruku komputerowego wraz z załączonym na płycie CD plikiem graficznym.

Logo powinno charakteryzować się następującymi cechami:

być czytelne i łatwe do zapamiętania

być łatwo identyfikowane z naszą szkołą

wzbudzać pozytywne emocje

powinno być proste pod względem graficznym i kolorystycznym

powinno zawierać nazwę szkoły: Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Górkach Wielkich lub wizerunek patrona szkoły z informacją Szkoła Podstawowa w Górkach Wielkich.

projekt nie może zawierać treści obraźliwych.

Prace należy składać w kopercie opatrzonej hasłem: „Konkurs na logo szkoły”. W kopercie powinny się znaleźć:

logo – praca plastyczna lub wydruk grafiki komputerowej

w przypadku pracy wykonanej na komputerze - elektroniczna wersja na płycie CD

dane autora: imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon* (*dotyczy absolwentów).

V.  Miejsce i termin składania prac konkursowych

Prace należy składać do dnia 14.02.2019 r. w sekretariacie szkoły .

Prace konkursowe niespełniające wymogów regulaminu konkursu nie będą podlegały ocenie. W przypadku uznania, że praca jest plagiatem, uczestnik zostaje zdyskwalifikowany.

Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.

Organizator nie zwraca prac.

Organizator zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania prac.

VI.  Kryteria oceny prac konkursowych

Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:

Zgodność projektu z danymi naszej szkoły.

Oryginalność znaku, łatwość zapamiętania, pomysł.

Czytelność i funkcjonalność projektu.

 

VII.  Ocena prac konkursowych

Zwycięska praca zostanie wybrana przez Komisję Konkursową, w składzie:

Marcin Janasik – dyrektor.

Beata Szałkowska – wicedyrektor, nauczyciel języka polskiego.

Małgorzata Polok – nauczyciel plastyki.

Przewodniczący Rady Rodziców.

Przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego.

VIII.  Rozstrzygnięcie konkursu

W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłania zwycięzcę konkursu.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dopracowania lub zmodyfikowania zwycięskiego projektu oraz do nierozstrzygnięcia konkursu.

Dla zwycięzcy i wyróżnionych prac przewidziane są nagrody. 

Planowana data ogłoszenia wyników 02.03.2020 r.

Po ogłoszeniu wyników zostanie zorganizowana wystawa prezentująca wszystkie projekty.

Zwycięska praca oraz prace wyróżnione zostaną zaprezentowana na stronie internetowej szkoły, na FB i wykorzystana do celów promocyjnych.


Życzymy wszystkim dobrej zabawy i ciekawych pomysłów!


ORGANIZATORZY

 • Czy wiesz że...

  Edukacja - to okres, w którym jesteś nauczany przez kogoś, kogo nie znasz, o czymś, czego nie chcesz wiedzieć.

  Gilbert Keith Chesterton

 • Czy wiesz że...

  Jedynym rozsądnym sposobem wychowania jest oddziaływanie własnym dobrym przykładem, a jeśli nie można inaczej - odstraszającym przykładem.

  Albert Einstein

 • Czy wiesz że...

  Kropla przebija kamień, upadając nie dwa razy, lecz często: tak człowiek staje się rozumny, czytając nie dwa razy, lecz często.

  Giordano Bruno

Script logo   StudioStrona.pl