Egzamin ósmoklasisty

Zasady zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego podczas egzaminu ósmoklasisty

 

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły , obserwator, egzaminator lub inna osoba zaangażowana w przeprowadzanie egzaminu – bez objawów chorobowych wskazujących na objawy COVID-19.
 2. Zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły, obserwator, egzaminator lub inna osoba zaangażowana w przeprowadzanie egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy, np. w poruszaniu się.
 4. Zdający nie mogą wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, urządzeń telekomunikacyjnych, maskotek.
 5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmiennych i linijki /na egzaminie z matematyki/. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Jeżeli jest taka potrzeba, na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
 7. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.
 8. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos (maseczką jedno- lub wielorazową).
 9. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5- metrowego odstępu).
 10. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

1) podchodzi do niego przewodniczący albo członek zespołu nadzorującego, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,

2) wychodzi do toalety,

3) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

 1. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).
 2. Zdający, którzy nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej, trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust/nosa lub z powodu zaawansowanych schorzeń neurologicznych, układu oddechowego lub krążenia, przebiegających z niewydolnością oddechową lub krążenia, mogą przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.

Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż do 18 maja br.

 1. Zdający nie może opuścić na stałe sali egzaminacyjnej przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem.
 2. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.

W tym celu:

 • Zdający wpuszczani będą do szkoły różnymi wejściami i o różnych godzinach wg poniższego schematu:
 1. język polski, matematyka

Uczniowie będą wchodzić do szkoły tylnym wejściem na halę. Ustawiają się w kolejności alfabetycznej na parkingu z tyłu szkoły, zachowując odległość 1,5m.

klasa 8a przychodzi na godzinę 8.10

klasa 8b przychodzi na godzinę 8.20

klasa 8c przychodzi na godzinę 8.30

 1. język angielski

Uczniowie będą wchodzić do szkoły głównym wejściem. Ustawiają się w kolejności alfabetycznej wzdłuż szkoły, zachowując odległość 1,5m.

klasa 8a przychodzi na godzinę 8.10

klasa 8b przychodzi na godzinę 8.20

klasa 8c przychodzi na godzinę 8.30

 • Po egzaminie zdający pojedynczo opuszczają salę według ściśle określonych wskazówek zespołu nadzorującego, nie gromadzą się pod szkołą, aby omówić egzamin /wrażeniami po egzaminie mogą podzielić się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie/.

 

http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/szkoly-i-organy-prowadzace/egzaminy-i-sprawdziany/zasady-organizowania-i-przeprowadzania-egzaminow-zewnetrznych-w-latach-2021-2023/

http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/szkoly-i-organy-prowadzace/egzaminy-i-sprawdziany/wytyczne-ckemein-i-gis-dotyczace-organizowania-i-przeprowadzania-egzaminow-w-2021-r/

 

 • Czy wiesz że...

  Edukacja - to okres, w którym jesteś nauczany przez kogoś, kogo nie znasz, o czymś, czego nie chcesz wiedzieć.

  Gilbert Keith Chesterton

 • Czy wiesz że...

  Jedynym rozsądnym sposobem wychowania jest oddziaływanie własnym dobrym przykładem, a jeśli nie można inaczej - odstraszającym przykładem.

  Albert Einstein

 • Czy wiesz że...

  Kropla przebija kamień, upadając nie dwa razy, lecz często: tak człowiek staje się rozumny, czytając nie dwa razy, lecz często.

  Giordano Bruno

Script logo   StudioStrona.pl