KOMUNIKAT - EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Informacje o egzaminie dla ósmoklasistów:

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
 4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki/na egzaminie z matematyki/. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 6. Cudzoziemcy przystępujący do danego egzaminu, którym jako sposób dostosowania egzaminu przyznano możliwość korzystania ze słownika dwujęzycznego, są zobowiązani przynieść własne słowniki, które przed egzaminem powinny zostać sprawdzone przez członka zespołu nadzorującego (w rękawiczkach).
 7. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
 8. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.
 9. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 10. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
 11. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
 12. 1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
 13. 2) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 14. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).
 15. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę.
 16. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu. Dlatego zdający:
  - wpuszczani na teren szkoły będą różnymi wejściami i o różnych godzinach zgodnie z punktem 15;
  - po egzaminie pojedynczo opuszczają salę według ściśle określonych wskazówek zespołu nadzorującego, nie gromadzą się pod szkołą, aby omówić egzamin /wrażeniami po egzaminie mogą podzielić się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie/.
 17. Szczegółowe rozwiązania techniczne związane z wpuszczaniem zdających na egzamin:
  a) język polski, matematyka
  Uczniowie będą wchodzić do szkoły tylnym wejściem na halę. Ustawiają się w kolejności alfabetycznej na parkingu z tyłu szkoły zachowując odległość 1,5m.
  klasa 8a przychodzi na godzinę 8.20
  klasa 8b przychodzi na godzinę 8.30

  b) język angielski
  Uczniowie będą wchodzić do szkoły głównym wejściem. Ustawiają się w kolejności alfabetycznej wzdłuż szkoły zachowując odległość 1,5m.
  klasa 8a przychodzi na godzinę 8.20
  klasa 8b przychodzi na godzinę 8.30

 18. Zdający nie może opuścić na stałe sali egzaminacyjnej przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem.
 • Czy wiesz że...

  Edukacja - to okres, w którym jesteś nauczany przez kogoś, kogo nie znasz, o czymś, czego nie chcesz wiedzieć.

  Gilbert Keith Chesterton

 • Czy wiesz że...

  Jedynym rozsądnym sposobem wychowania jest oddziaływanie własnym dobrym przykładem, a jeśli nie można inaczej - odstraszającym przykładem.

  Albert Einstein

 • Czy wiesz że...

  Kropla przebija kamień, upadając nie dwa razy, lecz często: tak człowiek staje się rozumny, czytając nie dwa razy, lecz często.

  Giordano Bruno

Script logo   StudioStrona.pl